אודות הגישור

יחסי הגומלין השוררים בין יחידים, תאגידים וגופים ממלכתיים, אשר באופן רגיל מניבים שיתוף פעולה, הפרייה הדדית וניצול משותף של משאבים לתועלת הצדדים המעורבים, עלולים, לעיתים, להשתבש עקב אי הסכמות ברמות שונות וחילוקי דעות מסוגים שונים.

מערכת גומלין כזאת שהשתבשה או עורערה עקב מחלוקת מסוג כלשהו ניתנת לטיפול בעת משבר באמצעים שונים ומגוונים. טיפול נכון במשבר עשוי למנוע נתק מוחלט והרס הדדי של הצדדים.

הטיפול במחלוקת יכול שיעשה על ידי הצדדים עצמם או באמצעות גורם חיצוני נייטרלי.

גורם חיצוני זה יכול שיהיה בעל סמכות הכרעה במחלוקת (בית משפט או בורר) והצדדים מתחייבים לבצע את הכרעתו (פסק דין או פסק בורר) כלשונה ויכול שיהיה זה גורם חיצוני נייטרלי, אשר תפקידו אינו להכריע, אלא, לסייע בגיבוש פיתרון יעיל וישים למחלוקת שבין הצדדים כדוגמת מודל הגישור.

הליך הגישור

משזיהו הצדדים כי נתגלעה ביניהם מחלוקת ובחרו הם בדרך של יישוב המחלוקת תוך שיתוף פעולה באמצעות גורם חיצוני נייטרלי, עומדת בפניהם האפשרות להביא הסכסוך בפני מגשר.

גישור הינו הליך בו באמצעות כלים בהם משתמש המגשר, בודק הוא את האינטרסים, הצרכים, האופציות האלטרנטיבות והנסיבות הקשורים לצדדים ולמחלוקת, מתוך מטרה לפתור את המחלוקת באופן אשר ייטיב עם שני הצדדים גם יחד תוך הצבת דרכים פרגמטיות וריאליות ובהסכמתם המלאה של הצדדים המעורבים.

שלא כהליך משפטי או בוררות שסופם הכרעה במחלוקת על ידי גורם חיצוני, הליך הגישור מאפשר לצדדים לעצב בעצמם ,בסיוע המגשר, את הפתרון אשר לדעתם ישרת באופן הדדי את האינטרסים והצרכים שלהם.

זאת ועוד, בהליך שסופו הכרעה (ע"י שופט או בורר) נבדקת מערכת הגומלין כפי שהייתה בעבר, וכפועל יוצא מכך יהיה הפיתרון מצומצם לטווח שבין עמדות הצדדים כפי שהוכחו במסגרת ההליך. לעומת זאת, בהליך הגישור נבחנים האינטרסים האמיתיים של הצדדים גם לגבי ההווה והעתיד, תוך ראיה כוללת של מערכת היחסים ביניהם ושימוש בפתרונות יצירתיים אשר יעוצבו במשותף.

צור קשר

תיאור השיטה

הגישור מתבצע באופן הבא:

 1. הסבר נוהל ההליך וחתימה על הסכם ניהול ההליך
  הצדדים יקבלו הסבר מדויק מהמגשר לגבי ההליך ויקבלו מענה לשאלותיהם על מנת שיבינו את ההליך לאשורו. הצדדים יחתמו על הסכם ניהול ההליך (קישור לדוגמא להסכם ניהול הליך) בו יתחייבו הם למלא אחר כללי ההליך ולשתף פעולה באופן מקסימלי עם המגשר וזאת על מנת ליצור מחויבות של הצדדים למיצוי הניסיון להגיע להסכמה.
 2. סדר היום בהליך
  המגשר יקבע בהתאם לנסיבות המיוחדות של כל מקרה לגופו את מועדי הפגישות, תדירותן, סדר הצגת העמדות, אופי הפגישות (פגישות משותפות ופגישות אישיות).
 3. הפגישות
  סוגי הפגישות האפשריים הינם פגישות מגשר – צדדים, פגישות מגשר – עם כל צד לחוד,
  הפגישות המשותפות – בפגישה משותפת יעלו הצדדים את עמדותיהם ויונחו ע"י המגשר להתייחס לעמדות הצד האחר תוך שמירה על כללי ההליך והקשבה לעמדות הזולת.
  הפגישות האישיות – מטרת הפגישות האישיות בין המגשר וכל אחד מהצדדים בנפרד הינה בראש וראשונה מתן אפשרות אמיתית לליבון הבעיות, הצרכים והאינטרסים האמיתיים של הצד, ללא איום חשיפה של אלה בפני הצד האחר.
  מרכיב מרכזי בהליך הגישור הינו החיסיון המוחלט השורר בין המגשר והצד עמו נפגש הוא ביחידות וזאת לגבי כל מידע הנמסר בפגישה אישית כאמור במידה והצד עמו נפגש המגשר ביחידות חפץ בכך.
  חיסיון זה מאפשר פתיחות מקסימלית ואיתור נכון יותר של האינטרסים ובדיקת אפשרויות שונות לפיתרון המחלוקת.
 4. גיבוש ההסכם בין הצדדים ֿֿ
  לאחר ליבון העמדות, מיפוי האינטרסים האמיתיים והעלאת ההצעות לפיתרון המחלוקת (הצעות אשר יועלו על ידי הצדדים עצמם ועל ידי המגשר), יגבשו הצדדים בסיוע המגשר הצעה מוסכמת לפיתרון המחלוקת. ההצעה המוסכמת תגובש להסכם מחייב לכל דבר ועניין.
 5. מתן תוקף של פס"ד להסכם
  יצוין, כי בין אם הוחל בהליך משפטי כלשהוא בטרם הגיעו הצדדים להליך הגישור ובין אם לאו, יכולים הצדדים בהסכמה לבקש מהערכאה הרלוונטית לתת להסכם זה תוקף של פסק דין.
צור קשר

מאפיני הההליך

הליך הגישור מעניק לצדדים המעורבים בו מספר יתרונות משמעותיים:

 1. חסכון בזמן יקר
  ההליך מקצר את משך הזמן הכרוך בהגעה לפתרון המחלוקת תוך רציפות הדיונים תדירותם הגבוהה. זאת ועוד, הזמן אותו מקדישים הצדדים להליך הוא זמן "נטו", אין המתנה במסדרונות, אין צורך לחכות עד שתיקים אחרים ישמעו.
 2. מניעת הסלמת המחלוקת ושמירה על מערכת יחסים עתידית מתמשכת
  טיפול מהיר בשלביו המוקדמים של המשבר תמנע בדרך כלל את הסלמתו. כמו כן, במקרים רבים קורה כי מחלוקת הנדונה על ידי גורם חיצוני מכריע (בורר, שופט) ומסתיימת בפסק דין, שמה קץ למערכת היחסים בין הצדדים בעוד שבמקרים רבים  דווקא המשכיות הקשר
  העתידי הינו האינטרס האמיתי של הצדדים. הליך הגישור מאפשר לזהות אינטרס זה ולשמר את מערכת היחסים ולפעמים אף להרחיבה.
 3. צמצום הקוטביות הרגשית
  הליך הגישור מאפשר לצדדים לנהל דיאלוג אמיתי (פעמים רבות זוהי להם ההזדמנות הראשונה) המצמצם באופן מהותי את ייחוס הבעיה למישור האישי שבין הצדדים וממקד את המחלוקת לגופו של ענין.
 4. פיתרונות יצירתיים וגמישים
  ההליך מאפשר לצדדים באמצעות הכוונתו המקצועית של המגשר להעלות רעיונות יצירתיים ו"תפורים לפי מידתם של הצדדים" לפתרון המחלוקת.
 5. הקשבה מוחלטת לעמדות הצדדים
  ההליך מאפשר לכל צד, להביע עצמו בפני הצד האחר ובפני המגשר ולקבל משוב לדעותיו מבלי שיחוש מאוים.
 6. אפשרות צירוף מומחים לצוות המגשרים
  לא אחת נושא הסכסוך הינו בתחום מקצועי מובהק המצריך ידע והכשרה ספציפיים. במקרה שכזה יצורף לצוות המגשרים, בהסכמת הצדדים, מומחה בעל ניסיון וידע מתאימים.
 7. חשאיות ההליך וסודיות המידע
  ההליך מתנהל בדלתיים סגורות ומושתת על עקרון הסודיות המוחלטת אשר מעניק המגשר לצדדים כלפי צדדים חיצוניים למחלוקת וכלפי הצדדים בינם לבין עצמם. במהלך הפגישות האישיות יכול כל צד מהצדדים לחשוף מידע הרלוונטי למחלוקת ביודעו שבמידה שלא ירצה בחשיפתו לצד השני, ישמר המידע בסודיות.
 8. בירור המחלוקת באוירה נעימה
  ההליך מתבצע בסביבה אינטימית, רגועה, ותחת כללי התנהגות ברורים המשרים רוגע ובטחון על הצדדים ובכך מסייעים רבות ליישוב המחלוקת.
 9. הבנת ההליך וקבלת מענה לשאלות
  הצדדים מקבלים מהמגשר הסבר מפורט של ההליך ורשאים הם בכל שלב לבקש הסברים נוספים הקשורים לניהול ההליך.
 10. שליטה מוחלטת בתוצאות ההליך
  הצדדים הם אלה אשר שולטים באופן מוחלט בתוצאה אליה יגיעו כפיתרון למחלוקת, ללא כל כפייה או הכרעה חיצונית, כמו גם שליטתם המוחלטת בבחירת המגשר ובאפשרות להפסיק את ההליך בכל רגע נתון לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 11. חסכון כלכלי
  ההליך, אשר בשל יעילותו נחסכות לצדדים הוצאות מרובות, מתאפיין אף בגמישות בלוח הזמנים שלו ועל כן מותיר הוא את אורח חייהם וניהול עסקיהם של הצדדים על כנם.

(נערך ע"י פנינה מרפיש וניר מלמד) 

צור קשר

חדשות אחרונות מעולם הגישור

אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר

תהילים צ״ה, פסוק ח׳

אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר

תהילים צ״ה, פסוק ח׳

אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר

תהילים צ״ה, פסוק ח׳

משזיהו הצדדים כי נתגלעה ביניהם מחלוקת ובחרו הם בדרך של יישוב המחלוקת תוך שיתוף פעולה באמצעות גורם חיצוני נייטרלי, עומדת בפניהם האפשרות להביא הסכסוך בפני מגשר.

גישור הינו הליך בו באמצעות כלים בהם משתמש המגשר, בודק הוא את האינטרסים, הצרכים, האופציות האלטרנטיבות והנסיבות הקשורים לצדדים ולמחלוקת, מתוך מטרה לפתור את המחלוקת באופן אשר ייטיב עם שני הצדדים גם יחד תוך הצבת דרכים פרגמטיות וריאליות ובהסכמתם המלאה של הצדדים המעורבים.

שלא כהליך משפטי או בוררות שסופם הכרעה במחלוקת על ידי גורם חיצוני, הליך הגישור מאפשר לצדדים לעצב בעצמם ,בסיוע המגשר, את הפתרון אשר לדעתם ישרת באופן הדדי את האינטרסים והצרכים שלהם.

זאת ועוד, בהליך שסופו הכרעה (ע"י שופט או בורר) נבדקת מערכת הגומלין כפי שהייתה בעבר, וכפועל יוצא מכך יהיה הפיתרון מצומצם לטווח שבין עמדות הצדדים כפי שהוכחו במסגרת ההליך. לעומת זאת, בהליך הגישור נבחנים האינטרסים האמיתיים של הצדדים גם לגבי ההווה והעתיד, תוך ראיה כוללת של מערכת היחסים ביניהם ושימוש בפתרונות יצירתיים אשר יעוצבו במשותף.

הגישור מתבצע באופן הבא:

 1. הסבר נוהל ההליך וחתימה על הסכם ניהול ההליך
  הצדדים יקבלו הסבר מדויק מהמגשר לגבי ההליך ויקבלו מענה לשאלותיהם על מנת שיבינו את ההליך לאשורו. הצדדים יחתמו על הסכם ניהול ההליך (קישור לדוגמא להסכם ניהול הליך) בו יתחייבו הם למלא אחר כללי ההליך ולשתף פעולה באופן מקסימלי עם המגשר וזאת על מנת ליצור מחויבות של הצדדים למיצוי הניסיון להגיע להסכמה.
 2. סדר היום בהליך
  המגשר יקבע בהתאם לנסיבות המיוחדות של כל מקרה לגופו את מועדי הפגישות, תדירותן, סדר הצגת העמדות, אופי הפגישות (פגישות משותפות ופגישות אישיות).
 3. הפגישות
  סוגי הפגישות האפשריים הינם פגישות מגשר – צדדים, פגישות מגשר – עם כל צד לחוד,
  הפגישות המשותפות – בפגישה משותפת יעלו הצדדים את עמדותיהם ויונחו ע"י המגשר להתייחס לעמדות הצד האחר תוך שמירה על כללי ההליך והקשבה לעמדות הזולת.
  הפגישות האישיות – מטרת הפגישות האישיות בין המגשר וכל אחד מהצדדים בנפרד הינה בראש וראשונה מתן אפשרות אמיתית לליבון הבעיות, הצרכים והאינטרסים האמיתיים של הצד, ללא איום חשיפה של אלה בפני הצד האחר.
  מרכיב מרכזי בהליך הגישור הינו החיסיון המוחלט השורר בין המגשר והצד עמו נפגש הוא ביחידות וזאת לגבי כל מידע הנמסר בפגישה אישית כאמור במידה והצד עמו נפגש המגשר ביחידות חפץ בכך.
  חיסיון זה מאפשר פתיחות מקסימלית ואיתור נכון יותר של האינטרסים ובדיקת אפשרויות שונות לפיתרון המחלוקת.
 4. גיבוש ההסכם בין הצדדים ֿֿ
  לאחר ליבון העמדות, מיפוי האינטרסים האמיתיים והעלאת ההצעות לפיתרון המחלוקת (הצעות אשר יועלו על ידי הצדדים עצמם ועל ידי המגשר), יגבשו הצדדים בסיוע המגשר הצעה מוסכמת לפיתרון המחלוקת. ההצעה המוסכמת תגובש להסכם מחייב לכל דבר ועניין.
 5. מתן תוקף של פס"ד להסכם
  יצוין, כי בין אם הוחל בהליך משפטי כלשהוא בטרם הגיעו הצדדים להליך הגישור ובין אם לאו, יכולים הצדדים בהסכמה לבקש מהערכאה הרלוונטית לתת להסכם זה תוקף של פסק דין.

הליך הגישור מעניק לצדדים המעורבים בו מספר יתרונות משמעותיים:

 1. חסכון בזמן יקר
  ההליך מקצר את משך הזמן הכרוך בהגעה לפתרון המחלוקת תוך רציפות הדיונים תדירותם הגבוהה. זאת ועוד, הזמן אותו מקדישים הצדדים להליך הוא זמן "נטו", אין המתנה במסדרונות, אין צורך לחכות עד שתיקים אחרים ישמעו.
 2. מניעת הסלמת המחלוקת ושמירה על מערכת יחסים עתידית מתמשכת
  טיפול מהיר בשלביו המוקדמים של המשבר תמנע בדרך כלל את הסלמתו. כמו כן, במקרים רבים קורה כי מחלוקת הנדונה על ידי גורם חיצוני מכריע (בורר, שופט) ומסתיימת בפסק דין, שמה קץ למערכת היחסים בין הצדדים בעוד שבמקרים רבים  דווקא המשכיות הקשר
  העתידי הינו האינטרס האמיתי של הצדדים. הליך הגישור מאפשר לזהות אינטרס זה ולשמר את מערכת היחסים ולפעמים אף להרחיבה.
 3. צמצום הקוטביות הרגשית
  הליך הגישור מאפשר לצדדים לנהל דיאלוג אמיתי (פעמים רבות זוהי להם ההזדמנות הראשונה) המצמצם באופן מהותי את ייחוס הבעיה למישור האישי שבין הצדדים וממקד את המחלוקת לגופו של ענין.
 4. פיתרונות יצירתיים וגמישים
  ההליך מאפשר לצדדים באמצעות הכוונתו המקצועית של המגשר להעלות רעיונות יצירתיים ו"תפורים לפי מידתם של הצדדים" לפתרון המחלוקת.
 5. הקשבה מוחלטת לעמדות הצדדים
  ההליך מאפשר לכל צד, להביע עצמו בפני הצד האחר ובפני המגשר ולקבל משוב לדעותיו מבלי שיחוש מאוים.
 6. אפשרות צירוף מומחים לצוות המגשרים
  לא אחת נושא הסכסוך הינו בתחום מקצועי מובהק המצריך ידע והכשרה ספציפיים. במקרה שכזה יצורף לצוות המגשרים, בהסכמת הצדדים, מומחה בעל ניסיון וידע מתאימים.
 7. חשאיות ההליך וסודיות המידע
  ההליך מתנהל בדלתיים סגורות ומושתת על עקרון הסודיות המוחלטת אשר מעניק המגשר לצדדים כלפי צדדים חיצוניים למחלוקת וכלפי הצדדים בינם לבין עצמם. במהלך הפגישות האישיות יכול כל צד מהצדדים לחשוף מידע הרלוונטי למחלוקת ביודעו שבמידה שלא ירצה בחשיפתו לצד השני, ישמר המידע בסודיות.
 8. בירור המחלוקת באוירה נעימה
  ההליך מתבצע בסביבה אינטימית, רגועה, ותחת כללי התנהגות ברורים המשרים רוגע ובטחון על הצדדים ובכך מסייעים רבות ליישוב המחלוקת.
 9. הבנת ההליך וקבלת מענה לשאלות
  הצדדים מקבלים מהמגשר הסבר מפורט של ההליך ורשאים הם בכל שלב לבקש הסברים נוספים הקשורים לניהול ההליך.
 10. שליטה מוחלטת בתוצאות ההליך
  הצדדים הם אלה אשר שולטים באופן מוחלט בתוצאה אליה יגיעו כפיתרון למחלוקת, ללא כל כפייה או הכרעה חיצונית, כמו גם שליטתם המוחלטת בבחירת המגשר ובאפשרות להפסיק את ההליך בכל רגע נתון לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 11. חסכון כלכלי
  ההליך, אשר בשל יעילותו נחסכות לצדדים הוצאות מרובות, מתאפיין אף בגמישות בלוח הזמנים שלו ועל כן מותיר הוא את אורח חייהם וניהול עסקיהם של הצדדים על כנם.

(נערך ע"י פנינה מרפיש וניר מלמד)